Tuesday, July 16, 2024
Odisha (Orissa)

Festivals

A large number of festivals and fairs are celebrated in Odisha (Orissa). These differ from tribe to tribe, from caste to caste and also from region to region.

Fairs
Festival Calendar of Odisha (Orissa)

fair
»  Dandanata & Danda Jatra »  Chandan Jatra
»  Patua Jatra & Chandak Puja »  Dola Jatra
»  Chandrabhaga Mela »  Bahuda Jatra
»  Maha Shiva Ratri »  Rama Leela
 
Festivals
 

festivals
»  Rathyatra »  Pana Samkranti
»  Rajaparab »  Akshaya Trutiya
»  Nabanna »  Chitau Amavasya
»  Kumar Purnima »  Gahma Purnami
»  Dhamu Samkranti »  Garbhama Samkranti
»  Shamba Dashami »  Chaiti Ghoda Nata
»  Chhadakhai »  Karma
»  Prathamashtami »  Rituals
»  Festivities Among Tribals    
 
Fasts

fast
»  Bada Osha »  Shathi Osha
»  Mana Basa »  Savitri Vrata
»  Jahmi Osha »  Bali Trutiya
»  Khudurukuni Osha »  Naga Chauthi Osha
»  Kanji Amla Osha »  Dutiya Osha or Dutibahana Osha
»  Rai Damodar Varta & Panchuka »  Chaiti Mangalabara Osha
»  Sudasha Vrata