Sunday, August 14, 2022
Fairs & Festivals

 

Festivals - November

FESTIVALS
Diwali (All over India) Sonepur Mela (Bihar)
Ka Pomblang Nongkrem (Meghalaya) Ganga Mahotsava, Varanasi (Benares)
Hampi Festival(Karnataka) Chandrabhaga Fair Jhalawad, Rajasthan
Lucknow Festival (Uttar Pradesh) Birthday of Guru Nanak Dev Sahib (Amritsar)
Pushkar Mela (Rajasthan) Kolayat OR Kapil Muni Fair (Bikaner, Rajasthan)
Guru Parab (Punjab) Ellora Ajanta Aurangabad Festival (Maharashtra)
Puppet Theatre Festival, Mumbai Nag Nathaiya, Varanasi (Benares)
Ayurved Jhansi Mahotsava, Jhansi