Sunday, April 2, 2023
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Fairs / Festivals Calendar 2023

Month Date Festivals Place
March 16 Sheetala Ashtami Uttar Pradesh
April 12 - 17 Sankat Mochan Music Festival Varanasi, Uttar Pradesh
August 17 Kailash Fair Agra, Uttar Pradesh
March 23 Barsana Lathmar Holi Barsana,Braj, Mathura, Uttar Pradesh
October 6 - 15 Ram Leela Varanasi, Uttar Pradesh
October 14 Ayudha Puja/Mahanavami Uttar Pradesh
October 25 - 30 Dewa Mela Dewa, Barabanki, Uttar Pradesh
January 10 - Mar 4 Magh Mela Sangam, Allahabad, Uttar Pradesh
February 14 Dhrupad Mela Tulsi Ghat,Varanasi, Uttar Pradesh
February 14 - 28 Ayurveda Jhansi Mahotsav Muktakashi Manch, Jhansi, Uttar Pradesh
June 9 Ganga Dusshera Uttar Pradesh
August 18 Sri Krishna Janmashtami Mathura Circle Gokul, Uttar Pradesh
August 19 - 20 Matki Leela Barsana,Braj, Uttar Pradesh
November 4 - 8 Ganga Mahotsav Varanasi, Uttar Pradesh
November 5 - 12 Bateshwar Fair Bateshwar, Agra, Uttar Pradesh
November 7 - 10 Garh Ganga Mela Garhmukteshwar, Hapur district, Uttar Pradesh
November 7 Dev Deepavali Varanasi, Uttar Pradesh
November 27 - 30 Ramayan Mela Ayodhya Ayodhya, Uttar Pradesh