Sunday, August 14, 2022
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Fairs / Festivals Calendar 2022

Month Date Festivals Place
August 23 Matki Leela Barsana,Braj, Uttar Pradesh
March 16 Sheetala Ashtami Uttar Pradesh
April 12 - 17 Sankat Mochan Music Festival Varanasi, Uttar Pradesh
August 17 Kailash Fair Agra, Uttar Pradesh
March 23 Barsana Lathmar Holi Barsana,Braj, Mathura, Uttar Pradesh
August 30 Sri Krishna Janmashtami Mathura Circle Gokul, Uttar Pradesh
October 6 - 15 Ram Leela Varanasi, Uttar Pradesh
October 14 Ayudha Puja/Mahanavami Uttar Pradesh
October 25 - 30 Dewa Mela Dewa, Barabanki, Uttar Pradesh
November 1 - 7 Bateshwar Fair Bateshwar, Agra, Uttar Pradesh
November 9 - 21 Garh Ganga Mela Garhmukteshwar, Hapur district, Uttar Pradesh
November 18 - 22 Ganga Mahotsav Varanasi, Uttar Pradesh
January 10 - Mar 4 Magh Mela Sangam, Allahabad, Uttar Pradesh
February 14 Dhrupad Mela Tulsi Ghat,Varanasi, Uttar Pradesh
February 14 - 28 Ayurveda Jhansi Mahotsav Muktakashi Manch, Jhansi, Uttar Pradesh
June 9 Ganga Dusshera Uttar Pradesh