Sunday, July 14, 2024
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Fairs / Festivals Calendar 2024

Month Date Festivals Place
January 8 - 10 Pravasi Bharatiya Divas Indore, Madhya Pradesh
November 22 - 23 Kalidas Samaroh Ujjain, Madhya Pradesh
February 20 - 26 Khajuraho Dance Festival Madhya Pradesh