Tuesday, March 28, 2023
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Fairs / Festivals Calendar 2023

Month Date Festivals Place
November 4 - 5 Kalidas Samaroh Ujjain, Madhya Pradesh
January 8 - 10 Pravasi Bharatiya Divas Indore, Madhya Pradesh
February 20 - 26 Khajuraho Dance Festival Madhya Pradesh